Regulamin

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki korzystania z Serwisu BabyBox.club
 1. Warunki techniczne
 2. Warunki formalne
 3. Warunki ogólne
 1. Usługi i produkty Subscription Club Sp. z o.o. w Serwisie BabyBox.club
 1. Zakres usług i produktów Subscription Club Sp. z o.o.
 2. Warunki korzystania przez Użytkowników z usług i zakupu produktów
 3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez Subscription Club Sp. z o.o.
 4. Abonament
 1. Polityka prywatności
 2. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie BabyBox.club
 3. Reklamacje
 4. Postanowienia końcowe

I. Definicje:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu  BabyBox.club;
 2. Subscription Club Sp. z o.o. - Subscription Club Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, 20-791 Warszawa, ul. Franciszka Marii Lanciego 10E/27, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000680666, NIP 951-243-91-46, REGON 367405681;
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Subscription Club Sp. z o.o. lub kupuje produkty Subscription Club Sp. z o.o. w Serwisie BabyBox.club oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa - umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Subscription Club Sp. z o.o., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);
 5. Usługi BabyBox.club – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie BabyBox.club przez Subscription Club Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników;
 6. Produkty BabyBox.club – produkty sprzedawane Użytkownikom drogą elektroniczną w Serwisie BabyBox.club przez Subscription Club Sp. z o.o., stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej;
 7. Serwis BabyBox.club - strona internetowa umieszczona pod adresem: BabyBox.club, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Subscription Club Sp. z o.o. świadczy Użytkownikom Usługi BabyBox.club i sprzedaje Produkty BabyBox.club;
 8. Abonament – sposoby dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkowników Usług BabyBox.club lub za zakup Produktów BabyBox.club w wybranym okresie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady:
 • 1.1. korzystania z Usług BabyBox.club świadczonych przez Subscription Club Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników,
 • 1.2. sprzedaży Użytkownikom Usług BabyBox.club i Produktów BabyBox.club przez Subscription Club Sp. z o.o.,
 • 1.3. realizacji płatności za Usługi BabyBox.club i Produkty BabyBox.club.
 1. Właścicielem i administratorem Serwisu BabyBox.club jest Subscription Club Sp. z o.o.
 2. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług BabyBox.club oraz wygląd i treść Serwisu BabyBox.club, stanowią własność Subscription Club Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Subscription Club Sp. z o.o. na Użytkownika  wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Subscription Club Sp. z o.o. nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu BabyBox.club, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Subscription Club Sp. z o.o..
 4. Subscription Club Sp. z o.o. informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi BabyBox.club, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Subscription Club Sp. z o.o. a Użytkownikiem. Subscription Club Sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę Użytkownikom na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika  w Serwisie BabyBox.club przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie BabyBox.club mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 5. Subscription Club Sp. z o.o. zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu BabyBox.club może być utrudniony lub niemożliwy. Subscription Club Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 6. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie BabyBox.club informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Subscription Club Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich usuwania.

III. Warunki korzystania z Serwisu BabyBox.club

1. Warunki techniczne

Dla korzystania z Serwisu BabyBox.club konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 • 1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • 1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 • 1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
 • 1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
 • 1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Chrome w wersji 25 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej albo Firefox w wersji 20 lub nowszej albo Safari w wersji 5.1 lub nowszej;
 • 1.6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
 • 1.7. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
 • 1.8. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
 • 1.9. dodanie adresów *@BabyBox.club jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji  Subscription Club Sp. z o.o..

2. Warunki formalne

 • 2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 • 2.2. Zakup Produktów BabyBox.club oraz niektóre z Usług BabyBox.club dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
 • 2.2.1.posiadają konto w Serwisie BabyBox.club,
 • 2.2.2.zalogowali się do swojego konta w Serwisie BabyBox.club,
 • 2.2.3.opłacili zakup Produktów BabyBox.club lub poszczególne Usługi BabyBox.club, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.
 • 2.3. Konto w Serwisie BabyBox.club może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z zakupem Produktów BabyBox.club i korzystaniem z Usług BabyBox.club. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

3. Warunki ogólne

 • 3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać Subscription Club Sp. z o.o. wyłącznie prawdziwe dane niezbędne do zrealizowania zamówienia na podstawie których Subscription Club Sp. z o.o. ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usług BabyBox.club oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 • 3.2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie BabyBox.club, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 • 3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie BabyBox.club, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie BabyBox.club do używania osobom trzecim.
 • 3.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu BabyBox.club i z Usług BabyBox.club oraz do zakupu Produktów BabyBox.club wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.
 • 3.6. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu BabyBox.club nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Subscription Club Sp. z o.o. lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
 • 3.6.2. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
 • 3.6.3. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
 • 3.6.4. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
 • 3.6.5.publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,
 • 3.6.6. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,
 • 3.6.7. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług BabyBox.club.
 • 3.7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług BabyBox.club, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu BabyBox.club, upubliczniać materiałów lub informacji, do których Subscription Club Sp. z o.o. przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług BabyBox.club i Produktów BabyBox.club, prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług BabyBox.club i zakupem Produktów BabyBox.club.
 • 3.8. Subscription Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 • 3.8.1. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług BabyBox.club, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 • 3.8.2. blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie BabyBox.club przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

IV. Usługi i produkty Subscription Club Sp. z o.o. w Serwisie BabyBox.club

1. Zakres usług i produktów

 • 1.1.  Usługami BabyBox.club świadczonymi Użytkownikowi przez Subscription Club Sp. z o.o. są: sklep internetowy oraz abonamenty dostarczania pakietów pieluch i chusteczek nawilżających. Rozmiar dostarczanych pieluch dobierany jest w oparciu o dane dziecka, podane przez Użytkownika;
 • 2. Subskrypcja
 • 2.1. Produkty BabyBox.club są sprzedawane w postaci miesiecznego pakietu pieluch i chusteczek nawilżających.
 • 2. Warunki składania zamówień
 • 2.1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie BabyBox.club jest:
 • 2.1.1. posiadanie aktywnego konta w Serwisie BabyBox.club,
 • 2.1.2. posiadanie ważnego, w danym momencie, Abonamentu na daną Usługę BabyBox.club lub na Produkt BabyBox.club; zasady funkcjonowania Abonamentu określa Rozdział IV, pkt 4,
 • 2.2. W celu skorzystania z  Usług BabyBox.club lub dokonania zakupu Produktów BabyBox.club Użytkownik winien:
 • 2.2.1. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),
 • 2.2.2. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go w sposób określony w punkcie 2.7 niniejszego Rozdziału IV.,
 • 2.2.3. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.
 • 2.3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać adres mailowy, ktory będzie pełnił funkcje loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. Subscription Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.
 • 2.5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.
 • 2.6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.
 • 2.7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody Subscription Club Sp. z o.o., jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Subscription Club Sp. z o.o. w Serwisie BabyBox.club.”.
 • 2.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem subskrypcji.
 • 2.9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług BabyBox.club lub Umowy sprzedaży Produktów BabyBox.club dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.
 • 2.10. Subscription Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • 2.11. Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania subskrypcji w dowolnym momencie, przy uiszczaniu opłaty anulacyjnej, naliczanej wg tabeli załączonej do regulaminu.
 • 3. Sklep internetowy
 • 3.1. Produkty Subscription Club spoza zakresu abonamentu są dostępne do zakupu w ramach sklepu internetowego.
 • 3.2. Produkty ze sklepu BabyBox.club mogą być zakupione tylko przez Użytkowników z wykupioną subskrypcją.
 • 3.3. Produkty dostępne w sklepie BabyBox.club zamawiane są do koszyka. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku.
 • 3.4. Opłata za produkty zostanie doliczona do miesięcznej wartości subskrypcji.
 • 3.5. Zamówione produkty zostaną dostarczone, w terminie najbliższej dostawy subskrybowanych produktów.

3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez Subscription Club Sp. z o.o.

 • 3.1. Zamówienia na Usługi BabyBox.club i zakup Produktów BabyBox.club są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie www.BabyBox.club. Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.BabyBox.club.
 • 3.2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych z Użytkownikiem za pomocą formularza na stronie BabyBox.club. Subscription Club Sp. z o.o. zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym Subscription Club Sp. z o.o. wcześniej poinformuje Użytkowników. Subscription Club Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia.
 • 3.3 Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Warszawy.
 • 3.3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z Subscription Club Sp. z o.o. jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres zamowienia@BabyBox.club lub telefonicznie lub przez SMS pod numer wskazany w Serwisie BabyBox.club.
 • 3.4. Subscription Club Sp. z o.o. zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu BabyBox.club, do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów BabyBox.club wybranych w procesie Zamówienia.
 • 3.5. Subscription Club Sp. z o.o. dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Użytkownik zażądał ich wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 • 3.6. Subscription Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:
 • 3.6.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 • 3.6.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów BabyBox.club,
 • 3.6.3. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Produkty Lighbox.pl,
 • 3.6.4. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 3.7. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie BabyBox.club, dla wybranego Produktu BabyBox.club, z uwzględnieniem wariantu Zamówienia.
 • 3.8. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty BabyBox.club poprzez dokonanie  płatności online za pomocą karty płatniczej.
 • 3.9. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty płatniczej Klienta, niezbędne jest podanie następujących danych:
 • a) imię i nazwisko posiadacza karty,
 • b) rodzaj karty płatniczej
 • c) numer karty płatniczej,
 • d) data ważności karty płatniczej (miesiąc, rok),
 • e) kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
 • 3.9.1. Karta musi mieć funkcjonalność płatności w internecie, na rachunku karty muszą być wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.
 • 3.9.2. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku posiadacza karty.
 • 3.9. W przypadku braku środków na koncie dostawa nie będzie dokonana, aż do momentu uiszczenia opłaty przez użytkownika. Jeśli nie będzie możliwości pobrania środków w ciągu 10 dni, subskrypcja zostanie anulowana i zostanie naliczona opłata anulacyjna.

4. Abonament

 • 4.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z  Usług BabyBox.club lub zakupu Produktów BabyBox.club jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę BabyBox.club lub Produkt BabyBox.club.
 • 4.2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym pobrano opłatę z karty i rozpoczęło się świadczenie Usługi BabyBox.club. lub w którym nastąpiło wydanie pierwszego Produktu BabyBox.club w ramach zamówienia objętego Umową.
 • 4.3. Ważność Abonamentu liczona jest w miesiącach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.
 • 4.4. Zryczałtowane ceny Abonamentu na Produkty BabyBox.club i Usługi BabyBox.club są podane w zakładce Cennik w Serwisie BabyBox.club
 • 4.5. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 • 4.6. Abonament można wykupić wyłącznie za pomocą karty płatniczej.
 • 4.7. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu BabyBox.club lub Usługi BabyBox.club, jaką chce zakupić, liczby miesięcy, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.
 • 4.8. Subscription Club Sp. z o.o. informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie BabyBox.club, w ramach którego został uregulowany i  nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

5. Program poleceń

 1. Każdy Użytkownik BabyBox.Club może polecić subskrypcję innym Użytkownikom. Subscription Club przewiduje zniżkę za polecenie innego Użytkownika, który wykupi subskrypcję.
 2. Weryfikacja Użytkownika polecającego odbywa się na podstawie unikalnego kodu.
 3.  Zniżka wynosi 20 zł i jest udzielana jednorazowo.
 4. Zniżka przysługuje obydwu Użytkownikom - polecającemu i polecanemu.

V. Polityka prywatności

 • 1. Subscription Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Subscription Club Sp. z o.o. pytań związanych z usługami BabyBox.club i produktami BabyBox.club oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 • 2. Subscription Club Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Subscription Club Sp. z o.o. może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Subscription Club Sp. z o.o., wynikających z przepisów prawa, za które zgodnie z art. 23 ust.4 pkt,1 wyżej wymienionej ustawy uważa się marketing dotyczący własnych usług i produktów Subscription Club Sp. z o.o.
 • 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od BabyBox.club informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z Subscription Club Sp. z o.o. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.
 • 5. W Serwisie BabyBox.club stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług BabyBox.club i sprzedaż produktów BabyBox.club do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług BabyBox.club.
 • 6. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług BabyBox.club niezbędne jest każdorazowo wskazanie Subscription Club Sp. z o.o. adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami BabyBox.club.

VI. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie BabyBox.club

1. Zablokowanie usług w Serwisie BabyBox.club

 • 1.1. Subscription Club Sp. z o.o.  może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług BabyBox.club, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.
 • 1.2. Zablokowanie przez Subscription Club Sp. z o.o. możliwości korzystania z danej Usługi BabyBox.club, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

2. Zablokowanie konta w Serwisie BabyBox.club

 • 2.1. Subscription Club Sp. z o.o.  może zablokować konto Użytkownika w Serwisie BabyBox.club, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 • 2.2. Zablokowanie przez Subscription Club Sp. z o.o. konta Użytkownika w Serwisie BabyBox.club, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich Usług BabyBox.club.
 • 2.3  Zablokowanie przez Subscription Club Sp. z o.o. konta Użytkownika w Serwisie BabyBox.club zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

3. Usunięcie konta w Serwisie BabyBox.club

 • 3.1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres kontakt@BabyBox.club z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie BabyBox.club. Subscription Club Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
 • 3.2. Subscription Club Sp. z o.o. może usunąć konto Użytkownika w Serwisie BabyBox.club, w przypadku gdy Użytkownik:
 • 3.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,
 • 3.2.2. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie BabyBox.club,
 • 3.2.3. Użytkownik nie korzystał z Serwisu BabyBox.club w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.
 • 3.3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie BabyBox.club powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

VII. Reklamacje

 • 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług BabyBox.club lub zakupem Produktów BabyBox.club, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:
 • 1.1. na adres  Subscription Club Sp. z o.o. 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 186,  w formie pisemnej , zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem: „REKLAMACJA - BabyBox.club”,
 • 1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@BabyBox.club.
 • 2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 • 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania  reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Subscription Club Sp. z o.o. stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami BabyBox.club.
 • 4. Zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Subscription Club Sp. z o.o. informuje o adresie platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL stanowiącej źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

VIII. Postanowienia końcowe

 • 1. Subscription Club Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
 • 1.1. warunków świadczenia Usług BabyBox.club i sprzedaży produktów BabyBox.club,
 • 1.2. warunków korzystania z Usług BabyBox.club i zakupu produktów BabyBox.club,
 • 1.3. funkcjonalności Serwisu BabyBox.club,
 • 1.4. obowiązujących przepisów prawa.
 • 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie BabyBox.club.
 • 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.
 • 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.